Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2020/2021 prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nasledovne:
 
zatvorená: od 1.7.2021 (štvrtok) do 30.7.2021 (piatok)
Náhradná MŠ: ZUZKIN PARK 2 prioritne pre deti oboch pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa
 
v prevádzke: od 2.8.2021 (pondelok) do 31.8.2021 (utorok)
V tomto termíne sme náhradnou MŠ pre MŠ Zuzkin park – deti z tejto MŠ budú umiestnené v triedach, spolu s našimi deťmi.
 
Na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach a v zmysle pokynu zriaďovateľa školy – Mesta Košice, je potrebné obmedziť presuny detí v rámci materských škôl a prihlasovanie detí do náhradných MŠ sa má považovať ako nevyhnutnosť (nie samozrejmosť), keďže pandemická situácia nepominula, len sa zlepšila.
 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole počas letných prázdnin od 1.7.2021 do 31.8.2021 sú podrobne rozobraté v priloženom dokumente.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.