Výlet na Bankov 25.9.2021

Výlet na Bankov 25.9.2021

Hudobná rozprávka uja Ľuba 28.9.2021

ujo Ľubo

V UTOROK 28.9.2021 DOPOLUDNIA BUDEME MAŤ NA ŠKOLSKOM DVORE

HUDOBNÚ ROZPRÁVKU UJA ĽUBA „K O Z L I A T K A“.

VYSTÚPENIE BUDE USKUTOČNENÉ SO ZABEZPEČENÍM SKUPINOVEJ

IZOLÁCIE DETÍ.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole v školskom roku 2021/2022

 • Prevádzka MŠ je od 06:30 do 16:30 hod.
 • Zberné triedy nefungujú, deti sa schádzajú od 6:30 do 8:00 hod. vo svojej triede,
 • Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,
 • Neprítomnosť dieťaťa a jej dôvod je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku MŠ: 6427931
 • Odchod na obed je v čase o 12.00 hod. (obed je o 11:30 hod.) – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý,
 • Popoludní od 15:00 do 16:30 hod. sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo školského dvora, zberné triedy nefungujú,
 • V prevádzke sú všetky 4 triedy, v prípade poklesu detí sa deti medzi triedami nepresúvajú ani nespájajú,
 • V nevyhnutnom prípade sa vytvorí nová skupina detí, avšak vždy až od pondelka, 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutný, 
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s rúškom, resp. v zmysle aktuálnych pokynov ÚVZ SR,
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky,
 • Deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy, vo svojej triede rúška nepoužívajú, ak však nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje,
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter,
 • Náhodne sa u detí realizuje meranie teploty,
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 1),
 • Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúce pracovné dni, ospravedlňuje zákonný zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa trvá viac ako 5  po sebe nasledujúce pracovné dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie o chorobe od lekára.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu,
 • Na utieranie rúk deti používajú jednorázové papierové utierky, textilné uteráky sa nepoužívajú,
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje1x za 14 dní,
 • Výmena pyžám sa uskutočňuje1x do týždňa, vždy v piatok,
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný,
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 
Všetky podrobnosti prevádzky sú rozobraté v priloženom dokumente.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.