Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

 • Prevádzka MŠ je od 06:30 do 16:30 hod.
 • Zberné triedy nefungujú,
 • Ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:30 do 8:00 hod., 
 • Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,
 • Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku MŠ: 6427931
 • Odchod na obed je v čase o 12.00 hod. (obed je o 11:30 hod.) – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý,
 • Popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo zo školského dvora od 15:00 do 16:30 hod.,
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné, 
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s rúškom,
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky,
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje,
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter,
 • Náhodne sa u detí realizuje meranie teploty,
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 4),
 • Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre detia dorast,
 • Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný,
 • V prípade neprítomnsoti dieťaťa z dôvodu:
  • ​podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
​           predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe"                         vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa
            v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu,
 • Na utieranie rúk budú deti používať jednorázové papierové utierky, textilné uteráky sa nepoužívajú,
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutoční 1x do mesiaca,
 • Výmena pyžám sa uskutoční 1x do týždňa, vždy v piatok,
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný,
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby.
 
Všetky podrobnosti prevádzky sú rozobraté v priloženom dokumente.
PrílohaVeľkosť
12.10.2020 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole šk.rok 20202021.pdf752.74 KB
Príloha 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf aktualizované 10.9.2020408.92 KB