Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ Ipeľská 10, Košice, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí  (čas platí pre osobné podanie):

3.5.2021    v čase  od 8.00 h do 14.00 h 

4.5.2021    v čase  od 14.00 h do 17.00 h

5.5.2021   v čase  od 10.00 h do 12.00 h

Spôsob podávania žiadostí: odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu ipelska10@gmail.com, poštou alebo kuriérom, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ak ju materská škola má zriadenú, alebo osobne v riaditeľni školy.

Podmienky prijatia:

  • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta                trvalého bydliska, (mesto Košice určilo každej materskej škole spádové ulice)
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky      veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.
Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, sa prijímajú podľa trvalého bydliska do spádovej materskej školy, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.
Spádové ulice MŠ sú: Ipeľská, Čapajevova, Kysucká, Sokolovská, Trieda SNP, Popradská, Katkin park, Rubínova, Strážovská, Súľovská, Fatranská.
 
Prílohy: Žiadosť o prijatie do materskej školy
            Určenie spádových materských škôl
            Informácie: Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 
PrílohaVeľkosť
Žiadosť o prijatie do MŠ 2021_2022.pdf102 KB
Žiadosť o prijatie do MŠ 2021_2022.doc45 KB
Určenie spádovosti MŠ.pdf1.91 MB
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.pdf189.47 KB