Prihlásenie

Platby v materskej škole

PRAVIDELNÉ POPLATKY:

1.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ):                                   v zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 13.7.2012:
      ♦ 15,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole
      ♦ 50,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky   v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní   z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
 • V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
! Zúčtovanie príspevku z dôvodu prázdnin (vianočné, jarné, príp. chrípkové) sa realizuje
  1- krát za rok v mesiaci máj.
 • uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostne šekom alebo jednorazovým resp. trvalým príkazom na účet SK29 5600 0000 0004 4248 0101        
 • ! nerealizovať úhradu hotovostným vkladom na účet            

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (STRAVNÉ):

v zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 1.9.2019 je príspevok na jedno jedlo:  desiata 0,36 €,  obed 0,85 €,  olovrant 0,24 €  SPOLU: 1,45 € na 1 deň

 • uhrádza sa do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostne šekom alebo jednorazovým resp. trvalým príkazom na účet SK15 5600 0000 0004 4248 7143
 • ! nerealizovať úhradu hotovostným vkladom na účet
S platnosťou od 1.1.2019 5-6 ročné deti (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) majú obedy zdarma - dotácia na stravu je vo výške 1,20 € na dieťa, zvyšok uhrádza zákonný zástupca.

 

3. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 5 € mesačne

 • uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostne šekom alebo jednorazovým resp. trvalým príkazom na účet SK49 5600 0000 0093 1192 5001 
 • ! nerealizovať úhradu hotovostným vkladom na účet           

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

1. PRÍSPEVOK ZRŠ: 6,50 € za dieťa / na rok

 • uhrádzajú sa z neho balíčky na Mikuláša, darčeky na Deň detí

2. TRIEDNY FOND: 10,00 € za dieťa / na rok

 • uhrádzajú sa z neho akcie ako výchovné koncerty, divadelné predstavenia a pod.

oba príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľkám do 31.10. 

3. POISTKA: 1,50 € za dieťa / na rok

 • poistenie straty vecí detí z MŠ do 70,00 €  a úrazové postenie 
 • v prípade straty vecí je potrebné túto skutočnosť okamžite hlásiť triednym učiteľkám, alebo riaditeľke MŠ

poistku je potrebné odovzdať triednym učiteľkám do 10.10.