Prihlásenie

Zelená škola

 
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete,
do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.
Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus - to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého
a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.
Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne
zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny
v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria. 

Viac o programe Zelenej školy

 

Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili medzinárodný certifikát "Zelená škola" aj vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.

 
Kolégium Zelenej školy:
koordinátor:
Zuzana Rudyová – triedna učiteľka
spolupracovníčka koordinátorky:
Mgr. Silvia Bošnovičová – riaditeľka školy
členovia:
Dagmar Potančoková – hospodárka školy
Miloslava Stopková – triedna učiteľka
Lucia Kvitkovská – učiteľka
Ing. Jana Hrehovčíková - rodič
Mgr. Silvia Genčúrová – triedna učiteľka, rodič
Iveta Šoltýsová – učiteľka
Jana Blahová – rodič
Zuzana Dašeková – učiteľka
Zuzana Kottlerová – rodič
Zuzana Salová – triedna učiteľka
Eva Ševelová – učiteľka, starý rodič
Mgr. Dáša Juhanová – rodič
 
 
V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 sme sa zamerali na ďalšiu z tém Zelenej školy - VODA.  V septembri 2018 sme spracovali sme k téme audit a na jeho základe sme vypracovali environmentálny akčný plán. 
 

Čo sa nám podarilo od septembra 2018 uskutočniť:

Cieľ 1:
Aktivita 1: Pravidelne kontrolovať a monitorovať spotrebu vody v celej MŠ a v prípade
                zvýšenej spotreby hľadať a odstrániť jej príčinu
Termín: mesačne odpočet spotreby vody
Splnené: jún 2019
- pravidelne mesačne uskutočňovaný odpočet vody
- v júni 2019 urobené vyhodnotenie spotreby vody za šk.rok 2018/2019
- porovnaná spotreba za obdobie jún 2017 – máj 2018 so spotrebou za obdobie jún 2018   
  – máj 2019: úspora 4,7%
               
Aktivita 2: Pravidelne kontrolovať stav vodovodných batérií a splachovačov, 
                odstraňovať vodný kameň  
Termín: 4x za certifikačné obdobie
Splnené: január 2019, jún 2019, január 2020
-  vodovodné batérie skontrolované, vymenené poškodené perlátory, podoťahované matice,   
   odstránený vodný kameň, takisto skontrolované splachovače - všetky sú funkčné a v poriadku
 
Aktivita 3: Vyhľadať vhodné obrázky, navrhnúť a zhotoviť piktogramy do tried                                   upozorňujúce na šetrenie vodou
Termín: november 2018
Splnené: december 2018
- zapojených 12 detí
- v každej triede a v ostatných miestnostiach s umývadlami a WC umiestnené po 3 piktogramy
 
Aktivita 4: Umiestniť 0,5 l fľaše s vodou do toaliet na zmenšenie objemu splachovanej    
 vody
Termín: december 2018
Splnené: november 2018
- v každej WC nádobe v MŠ umiestnená 0,7 l fľaša
 
Aktivita 5: Uskutočniť rovesnícke vzdelávanie k téme vody v spolupráci so ZŠ Slobody   
                 o šetrení vody doma a v škole FOTO
Termín: marec 2019
Splnené: 22.marca 2019
- zapojených 40 detí z 3. a 4. triedy, ktoré absolvovali rovesnícke vzdelávanie. Mali pripravené
  4 stanovištia s rôznymi úlohami týkajúcimi sa šetrenia vodou
 
Aktivita 6: Zabezpečiť na školský dvor nádoby na zber dažďovej vody, určenej na                               polievanie vonkajších záhonov a záhrady  FOTO
Termín: apríl 2019
Splnené: 16.apríla 2019
- nainštalované odkvapové rúry na zachytávanie dažďovej vody a k nim umiestnené 2 sudy
 
Cieľ 2:
Aktivita 1: Cesty kvapky – uskutočniť Deň športu s aktivitami zameranými na kolobeh
                 vody, skupenstvá vody a minimalizovanie znečisťovania vody  FOTO
Termín: september 2019
Splnené: 1.10.2019
-  uskutočnené športové aktivity spojené s environmentálnym kvízom – zapojených 76 detí t.j. 82%
 
Aktivita 2: Informovať širšiu komunitu o aktivitách prostredníctvom publikovania v tlači,
                 v občasníku Terasa, resp. v školskom časopise FOTO
Termín: počas celého certifikačného obodbia
Splnené: september 2019
-  v občasníku Terasa publikovaný článok Materská škola Ipeľská učí deti vzťahu k prírode
 
Aktivita 3: Kvapka v ľade zakliata – premeny vody  FOTO
                Uskutočniť s deťmi pokusy so skupenstvom vody s dôrazom na vplyv
                človeka na vodu a jej skupenstvá (znečistenie vody)  
Termín: január 2019
Splnené: január 2019
-  uskutočnené pokusy v každej triede – spolu 6 pokusov
 
Aktivita 4: Deň vody FOTO
                * Zhotoviť informačnú nástenku a zabezpečiť letáky informujúce o význame                       vody  
Termín: marec 2019
Splnené: marec 2019
-  zhotovená 1 nástenka s pútavými článkami o kolobehu a šetrení vody, vyhotovených 50 letákov o význame šetrenia vodou
                 * Vyrobiť odznaky v tvare vodnej kvapky
Termín: marec 2019
Splnené: marec 2019                                                                                                     
-  vyrobených 100 odznakov, ktoré boli odovzdané deťom v rámci rovesníckeho vzdelávania
 
Doplnkové aktivity:
Aktivita 1: Uskutočniť vychádzku k Račiemu potoku s posúdením vplyvu človeka na
                znečisťovanie vodných tokov FOTO 
Termín: marec 2019
Splnené: 26.marca 2019
-  uskutočnená turistická vychádzka so zapojením 50 detí z 2.,3. a 4.triedy do lokality Račí potok, kde deti pozorovali a hodnotili vplyv človeka na znečistenie vodného toku a navrhovali možné riešenia
 
Aktivita 2: Vytvoriť z odpadového materiálu napájadlo pre vtáčiky, zachytávajúce         
                dažďovú vodu
Termín: máj 2019
Splnené: 6.mája 2019
-  vytvorené 1 napájadlo z terakotových kvetináčov, umiestnené v školskej záhrade 
PrílohaVeľkosť
Environmentálny akčný plán 2018_2020 - VODA.pdf555.44 KB
Environmentálny audit školy - voda (9.2018).pdf411.44 KB
ODPAD_Čo sa nám podarilo.pdf338.94 KB
Environmentálny akčný plán 2016_2018 - ODPAD.pdf405.76 KB
Environmentálny audit školy - odpad _1.2017.pdf37.83 KB
ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY Čo sa nám podarilo.pdf70.76 KB
Environmentálny akčný plán 2014_2016 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.pdf94.56 KB
Environmentálny audit školy _1.2015.pdf44.45 KB