ujo Ľubo v MŠ v piatok 14.5.2021

ujo Ľubo v MŠ v piatok 14.5.2021

Včielky v karanténe do 13.5.2021 vrátane

Z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 u dieťaťa, je 4.trieda - včielky v karanténe. Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol vo štvrtok 29.4.2021, takže karanténa z rozhodnutia RÚVZ Košice trvá do štvrtka 13.5.2021 vrátane.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

 • Prevádzka MŠ je od 06:30 do 16:30 hod.
 • Zberné triedy nefungujú,
 • Ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:30 do 8:00 hod., 
 • Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,
 • Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku MŠ: 6427931
 • Odchod na obed je v čase o 12.00 hod. (obed je o 11:30 hod.) – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý,
 • Popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo zo školského dvora od 15:00 do 16:30 hod.,
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutný, 
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s respirátorom, resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR,
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky,
 • Deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy a mimo areálu školy, vo svojej triede a pri pobyte v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje,
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter,
 • Náhodne sa u detí realizuje meranie teploty,
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 4),
 • Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,
 • Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný,
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa z dôvodu:
  • ​podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
​           predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe"                         vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa
            v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu,
 • Na utieranie rúk deti používajú jednorázové papierové utierky, textilné uteráky sa nepoužívajú,
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje1x do mesiaca,
 • Výmena pyžám sa uskutočňuje1x do týždňa, vždy v piatok,
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný,
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby.
 
Všetky podrobnosti prevádzky sú rozobraté v priloženom dokumente.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.