Oznamy

ujo Ľubo v MŠ v piatok 14.5.2021

ujo Ľubo v MŠ v piatok 14.5.2021

Včielky v karanténe do 13.5.2021 vrátane

Z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 u dieťaťa, je 4.trieda - včielky v karanténe. Posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom bol vo štvrtok 29.4.2021, takže karanténa z rozhodnutia RÚVZ Košice trvá do štvrtka 13.5.2021 vrátane.

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ Ipeľská 10, Košice, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí  (čas platí pre osobné podanie):

3.5.2021    v čase  od 8.00 h do 14.00 h 

4.5.2021    v čase  od 14.00 h do 17.00 h

5.5.2021   v čase  od 10.00 h do 12.00 h

V momentálnej epidemiologickej situácii uprednostňujeme podávanie oskenovanej, oboma rodičmi podpísanej žiadosti e-mailom. Osobné podanie je určené predovšetkým pre tých, ktorí nemajú možnosť elektronického podania. Podmienkou vstupu do budovy je preukázanie sa najviac 7 dňovým negatívnym výsledkom testu, resp. preukázanie sa platnou výnimkou z testovania.

Spôsob podávania žiadostí: odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu ipelska10@gmail.com, poštou alebo kuriérom, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ak ju materská škola má zriadenú, alebo osobne v riaditeľni školy.

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta                trvalého bydliska, (mesto Košice určilo každej materskej škole spádové ulice)
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
 4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky      veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.
Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, sa prijímajú podľa trvalého bydliska do spádovej materskej školy, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.
Spádové ulice MŠ sú: Ipeľská, Čapajevova, Kysucká, Sokolovská, Trieda SNP, Popradská, Katkin park, Rubínova, Strážovská, Súľovská, Fatranská, Inovecká.
 
Prílohy: Žiadosť o prijatie do materskej školy
            Určenie spádových materských škôl
            Informácie: Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA PO 1.KOLE

 
 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.
Spolu po 1.kole sa za MŠ vyzberalo 4 833,03 kg papiera.
 
 
 
Vyhodnotenie podľa tried:
1.trieda (lienky): 1 166,35 kg (15 stromov)
najlepší zberač triedy: Boris Mulík (43,60 kg)     
     
2.trieda (motýliky): 1 272,83 kg (17 stromov)
najlepší zberač triedy: Marek Čigaš (354,96 kg)
 
3.trieda (mravčeky): 1 546,01 kg (20 stromov)
najlepší zberač triedy: Richard Almužňák (589,00 kg)
 
4.trieda (včielky): 847,84 kg (11 stromov)   
najlepší zberač triedy: Leonarda Hužvárová (210,70 kg)
 
SPOLU SME ZACHRÁNILI 63 STROMOV !!!
Ak máte doma zbytočný papier, využite príležitosť v apríli 2021,kedy bude 2.kolo zberu.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19

 • Prevádzka MŠ je od 06:30 do 16:30 hod.
 • Zberné triedy nefungujú,
 • Ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:30 do 8:00 hod., 
 • Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,
 • Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku MŠ: 6427931
 • Odchod na obed je v čase o 12.00 hod. (obed je o 11:30 hod.) – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý,
 • Popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo zo školského dvora od 15:00 do 16:30 hod.,
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutný, 
 • Do budovy vstupujú všetky osoby sprevádzajúce dieťa s respirátorom, resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR,
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky,
 • Deti nosia rúška v spoločných priestoroch školy a mimo areálu školy, vo svojej triede a pri pobyte v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje,
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter,
 • Náhodne sa u detí realizuje meranie teploty,
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 4),
 • Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,
 • Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný,
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa z dôvodu:
  • ​podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
​           predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe"                         vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa
            v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu,
 • Na utieranie rúk deti používajú jednorázové papierové utierky, textilné uteráky sa nepoužívajú,
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje1x do mesiaca,
 • Výmena pyžám sa uskutočňuje1x do týždňa, vždy v piatok,
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný,
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti osoby.
 
Všetky podrobnosti prevádzky sú rozobraté v priloženom dokumente.

Prázdniny v školskom roku 2020/2021

Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2020/2021
určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.
 
Prázdniny Termín prázdnin Prevádzka
Náhradná
materská škola
Jesenné 29.10.2020 (štvrtok) -30.10.2020 (piatok) prevádzka -------------
Vianočné 23.12.2020 (streda) - 7.1.2021 (štvrtok) zátvor MŠ Nešporova
Polročné 1.2.2021 (pondelok) prevádzka -------------
Jarné 22.2.2021 (pondelok) - 26.2.2021 (piatok) prevádzka -------------
Veľkonočné 1.4.2021 (štvrtok) -6.4.2021 (utorok) prevádzka -------------
Letné 1.7.2021 (štvrtok) - 30.7.2021 (piatok) zátvor MŠ Zuzkin park
  2.8.2021 (pondelok) - 31.8.2021 (utorok) prevádzka -------------

 

Medzinárodný certifikát Zelenej školy znova obhájený

Medzinárodný certifikát Zelenej školy znova obhájený
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do medzinárodného programu Zelená škola zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. 

Aktivity pre deti na doma - inšpiromat

 
 
 
 

Projekt "Zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade"

banner-dotacie

Naše podujatie "Zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade" podporuje najväčšia košická mestská časť@Košice Západ Terasa

Projekt "Modernizácia sociálnych zariadení"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia sociálnych zariadení, nové kryty na radiátory a skrinky na uteráky detí“

Projekt je zameraný na renováciu sociálneho zariadenia v 1.triede - lienky, na zakúpenie nových krytov na radiátory a skrinky na uteráky detí.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu“

Projekt je zameraný na zakúpenie notebooku, tlačiarne a fotoaparátu do 1.triedy - lienky.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je v roku 2017 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.