Z histórie materskej školy

Dňa 22. februára 1962 začala výstavba sídliska Nové mesto, ľudovo nazývané Terasa. Luník II, na ktorom sa nachádza aj naša materská škola, bol postavený v rokoch 1962 až 1964.
"Prvá materská škola na Novom meste bola otvorená v roku 1964 na Ipeľskej ulici č. 10 - Luník II so 4 triedami, postavená nákladom 1 350 000,- Kčs s kapacitou pre 120 detí."
Slávnostné otvorenie materskej školy sa uskutočnilo 1.9.1964. 
Aj napriek tomu, že materská škola bola projektovaná pre 4 triedy, z dôvodu vysokého počtu detí bolo v školskom roku 1964/65 otvorených 8 tried s celkovým počtom 240 detí.
S výstavbou ďalších materských škôl v okolí sa postupne znižoval počet detí, a od školského roku 1972/73 fungujú v materskej škole pôvodne projektované 4 triedy.
Riaditeľky materskej školy:

  • 1.9.1964 - Anna Borovská
  • 1.9.1971 - Alžbeta Holková/Laktičová
  • 1.9.1982 - Erika Tresová
  • 1.9.1991 - Iveta Šoltýsová
  • 1.7.1996 - Mgr. Silvia Bošnovičová

Od školského roku 1998/99 sa škola začala ako jedna z prvých v Košiciach profilovať na environmentálnu výchovu. Vypracovali sme interný program environmentálnej výchovy, so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia a pestovanie správnych návykov a postojov k životnému prostrediu. Postupne sme zameranie na environmentálnu výchovu zdokonaľovali. Zapojili sme sa do medzinárodného programu Zelená škola a po úspešnej realizácii jednotlivých krokov, sme v školskom roku 2015/2016 získali medzinárodný certifikát Zelená škola.
Od školského roku 1999/2000 sme rozšírili profiláciu o zdravý životný štýl. Vypracovali sme interný projekt Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého sa snažíme deťom vytvoriť kľudné, príjemné, esteticky upravené prostredie. Rozvíjaním návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom sledujeme upevňovanie zdravia detí. V školskom roku 2000/2001 sme získali národný certifikát Škola podporujúca zdravie.